| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
REGULAMIN

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej im. Andrzeja Bartnickiego
Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

 1. Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego stanowi centrum informacji naukowej Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.
 2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.
 3. Korzystający z Czytelni i katalogów mają obowiązek pozostawić w szatni wierzchnią odzież, parasole, teczki, plecaki i torby.
 4. Materiały własne wnoszone do Czytelni należy zgłosić u dyżurującego bibliotekarza.
 5. W Bibliotece użytkownicy powinni zachowywać się w sposób odpowiadający powadze instytucji naukowej. Należy zachować ciszę, nie wolno spożywać posiłków, pić napojów i korzystać z telefonów komórkowych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Na terenie Biblioteki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

Rozdział II
UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

Prawa i zobowiązania czytelników

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają studenci i pracownicy naukowi Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły 13 rok życia i akceptują warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Z Czytelni Profesorskiej mogą korzystać wyłącznie nauczyciele akademiccy Akademii Humanistycznej.
 3. Uprawnionymi do korzystania z Wypożyczalni są:
  pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora,
  studenci Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora,

  stypendyści i doktoranci Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
  ,
  słuchacze studiów podyplomowych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
  ,
  pracownicy administracyjni Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.
 4. Możliwość korzystania z Wypożyczalni mają również nauczyciele powiatu pułtuskiego oraz absolwenci Uczelni (po uiszczeniu kaucji).
 5. Do korzystania z Czytelni i Wypożyczalni uprawnia legitymacja studencka lub dowód tożsamości.
 6. Doktorantom udostępnia się zbiory Wypożyczalni na podstawie poręczenia opiekuna naukowego i dowodu tożsamości, stypendystom na podstawie zaświadczenia z Dziekanatu i dowodu tożsamości, słuchaczom studiów podyplomowych na podstawie indeksu i dowodu tożsamości, nauczycielom powiatu pułtuskiego na podstawie dowodu tożsamości
 7. Przy zapisie do Wypożyczalni czytelnik zobowiązany jest podpisać deklarację przestrzegania Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki oraz wyrazić pisemną zgodę na przechowywanie jego danych osobowych w bazie Biblioteki.
 8. O zmianie adresu zamieszkania czytelnik powinien niezwłocznie powiadomić Bibliotekę.
 9. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub uszkodzenie udostępnionych mu materiałów bibliotecznych. 
 10. W razie zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik jest zobowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz lub zapłacić odszkodowanie w wysokości dwukrotnie wyższej od antykwarycznej wartości zagubionej książki. Mimo uregulowania należności czytelnik nie nabywa prawa własności do zniszczonego lub zagubionego dzieła. 
 11. Studenci kończący lub opuszczający Uczelnię oraz pracownicy AH rozwiązujący umowę o pracę powinni uzyskać na karcie obiegowej potwierdzenie uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki.

Rozdział III
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Biblioteka Główna udostępnia zbiory :

Udostępnianie na miejscu

 1. W Czytelniach udostępniany jest księgozbiór podręczny i materiały dostarczane z magazynu.
 2. Z księgozbioru podręcznego czytelnicy mogą korzystać samodzielnie.
 3. Materiały biblioteczne znajdujące się w magazynach zamawiane są u dyżurnego bibliotekarza. Należy podać numer egzemplarza zamawianego dzieła, a odbiór zamówionych materiałów potwierdzić podpisem na wydruku komputerowym (rewersie).
 4. Zamówienia należy składać najpóźniej na 15 minut, a zwracać na 5 minut przed zamknięciem Czytelni.
 5. Materiały dostarczone do Czytelni mogą być na życzenie czytelnika zarezerwowane.

Wypożyczenia poza Bibliotekę

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres 60 dni.
 2. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego dzieła, jeżeli nie jest ono zamówione przez innego czytelnika. Warunkiem uzyskania prolongaty jest zgłoszenie się przed upływem terminu zwrotu i okazanie wypożyczonej książki.
 3. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych książek o 100 dni, następuje zablokowanie konta czytelnika na okres 3 miesięcy.
 4. Biblioteka ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, żądać zwrotu wypożyczonych książek przed upływem regulaminowego terminu lub przy wypożyczaniu zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
 5. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Sprowadzanie materiałów z innych bibliotek

 1. Biblioteka sprowadza na życzenie studentów i pracowników naukowych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora materiały z bibliotek zamiejscowych krajowych oraz z bibliotek zagranicznych.
 2. Z bibliotek krajowych sprowadza się wyłącznie materiały, których brak w bibliotekach pułtuskich, z bibliotek zagranicznych materiały, których nie posiadają biblioteki krajowe.
 3. Koszty wypożyczenia ponosi zamawiający.
 4. Sprowadzone książki udostępnia się tylko w Czytelni.

Wypożyczanie zbiorów własnych innym bibliotekom:

 1. Biblioteka Główna Akademii Humanistycznej wypożycza zbiory własne bibliotekom zamiejscowym krajowym i zagranicznym na okres 30 dni.
 2. Podstawę wypożyczenia stanowi rewers opatrzony pieczęcią Biblioteki wypożyczającej oraz podpisem osoby upoważnionej do wypożyczeń międzybibliotecznych lub e-mail na adres wyp.m@ah.edu.pl
 3. Wypożyczeniom międzybibliotecznym podlegają wyłącznie materiały posiadające status "Wypożyczalnia- dostępne"
 4. Wypożyczeniom międzybibliotecznym nie podlegają:
  ●  książki wydane do 1945 roku
  ● materiały biblioteczne w dużym formacie dzieła z wolnego dostępu wchodzące w skład księgozbiorów podręcznych i zbiorów specjalnych

  ● gazety i czasopisma
  ● egzemplarze w złym stanie zachowania
 5. Zamiast wypożyczenia oryginału Biblioteka Akademii Humanistycznej może wykonać jego dokument wtórny /kserokopię/ na koszt zamawiającego z poszanowaniem prawa autorskiego.

Rozdział IV
Działalność dydaktyczna

Biblioteka prowadzi zajęcia z Przysposobienia bibliotecznego dla studentów i uczniów szkół średnich w uzgodnionych wcześniej terminach.

Rozdział V
Przepisy końcowe

 1. Skargi i uwagi dotyczące pracy Biblioteki należy zgłaszać dyrektorowi Biblioteki.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.