| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
CZASOPISMA

W Bibliotece Głównej im. Andrzeja Bartnickiego dostępne są wydawnictwa periodyczne (czasopisma i gazety). Użytkownik ma możliwość skorzystania z ponad 5300 roczników czasopism.
          
Wszystkie czasopisma udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni.

Informacje o czasopismach zgromadzonych w Bibliotece można uzyskać poprzez katalog komputerowy dostępny w sieci uczelnianej i Internecie.

      

Czasopisma Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora


Artes Liberales                                             Dzieje Najnowsze  
                  
                                                  
                        


Rocznik Nauk Politycznych                          Rocznik Mazowiecki

                                             


Społeczeństwo i Polityka                            Studia Mazowieckie

                                             

Interlinia. Pismo studentów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
(dostęp on-line)
 
                                                                                                                                      
    


Zestawienie ważniejszych tytułów czasopism bieżących

Czasopisma krajowe

ACTA MILITARIA MEDIAEVALIA    

ACTA POLONIAE HISTORICA

ADMINISTRACJA
http://www.wspia.eu/dzialalnosc-naukowa/kwartalnik-administracja/do-czytelnika

ADMINISTRACJA PUBLICZNA   http://www.wsap.edu.pl/wsap/w/archiwum,rozwijane-zakladka/

ALBO ALBO

ARCHIWISTA POLSKI

BEZPIECZEŃSTWO. TEORIA I PRAKTYKA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE   http://www.bbn.gov.pl/pl/prace-biura/publikacje

BIAŁORUSKIE ZESZYTY HISTORYCZNE

BIAŁOSTOCKIE TEKI HISTORYCZNE

BIBLIOTEKARZ

BIULETYN HISTORII WYCHOWANIA

BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ - PAMIĘĆ.PL

BUNT MŁODYCH DUCHEM

CHOWANNA   http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=3235

CZŁOWIEK, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, SPOŁECZEŃSTWO
http://cns.aps.edu.pl/wydania-archiwalne.aspx
 

DEBATA EDUKACYJNA

DROHICZYŃSKI PRZEGLĄD NAUKOWY
http://www.drohiczyntn.pl/index.php/drohiczynski-przeglad-naukowy

DYREKTOR SZKOŁY

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ   http://dziennikustaw.gov.pl

EDUKACJA

EDUKACJA DOROSŁYCH

EDUKACJA MUZYCZNA   http://kernel.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo.php#EM

EKSPERT OCHRONY INFORMACJI

EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA

FORUM AKADEMICKIE

FORUM OŚWIATOWE   http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/issue/archive

FORUM PEDAGOGICZNE   http://www.forumpedagogiczne.uksw.edu.pl 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA MAZOWSZU

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W POLSCE

GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE

GERMANISTISCHE KONTEXTE

GLOTTODIDACTICA

GŁOS NAUCZYCIELSKI

GOSPODARKA NARODOWA 

IN GREMIUM

INTERNAL SECURITY

IUS NOVUM

JĘZYKI OBCE W SZKOLE   http://jows.pl/content/archiwum

KRESOWE STANICE

KRONIKA MAZOWIECKA  

KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO

KWARTALNIK HISTORYCZNY 

KWARTALNIK PEDAGOGICZNY

LIDER   http://www.lider.szs.pl

MERITUM   http://meritum.mscdn.pl/meritum/index.php?a=53

MONITOR POLSKI   http://monitorpolski.gov.pl

MÓWIĄ WIEKI

MUZEALNICTWO   http://www.nimoz.pl/pl/wydawnictwa/czasopisma/ muzealnictwo-archiwum

MYŚL EKONOMICZNA I POLITYCZNA

NEWSWEEK POLSKA

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA 

NOWA EUROPA WSCHODNIA  

NOWE PAŃSTWO

NOWE ŻYCIE GOSPODARCZE 

OBRONNOŚĆ

OCHRONA ZABYTKÓW

ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE

OPTIMUM

PAŃSTWO I PRAWO   www.czytelniaonline.pl

PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO

POLICJA

 POLITYKA

POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO
http://www.politologia.ur.edu.pl/pl/polityka-i-spoleczenstwo/archiwum

POLITYKA SPOŁECZNA

PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

PRACA SOCJALNA

PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE

PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE  

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

PRZEGLĄD EUROPEJSKI   www.przegladeuropejski.wdinp.uw.edu.pl/dzialy/numery

PRZEGLĄD HISTORYCZNO-OŚWIATOWY

PRZEGLĄD HISTORYCZNO-WOJSKOWY

PRZEGLĄD HISTORYCZNY

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY

PRZEGLĄD PODATKOWY   www.czytelniaonline.pl

PRZEGLĄD POLICYJNY

PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO   www.czytelniaonline.pl

PRZEGLĄD SEJMOWY

 PRZEGLĄD SOCJALISTYCZNY   http://przeglad-socjalistyczny.pl/archiwum   

PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY

PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ  
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/index_pl.php

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO

PRZEGLĄD ZACHODNI

PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA   http://e-psychologiawychowawcza.pl/

PUŁTUSKA GAZETA POWIATOWA

RES HUMANA

RESOCJALIZACJA POLSKA    http://resocjalizacjapolska.pl/volume-10-2015-pl/

ROCZNIK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

http://www.rocznikbezpieczenstwa.dsw.edu.pl/rocznik-bezpieczenstwa-miedzynarodowego/numery/

ROCZNIK NAUK POLITYCZNYCH

ROCZNIK PEDAGOGICZNY

ROCZNIK STATYSTYCZNY RP

ROCZNIK STATYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ

ROCZNIK STRATEGICZNY

ROCZNIK Z BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I ADMINISTRACJI

ROCZNIKI HISTORYCZNE

RUCH PEDAGOGICZNY

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY

RZECZPOSPOLITA

SAMORZĄD TERYTORIALNY   www.czytelniaonline.pl  

SŁOWO

SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH    http://psouu.org.pl/publikacje-spoleczenstwo

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 
www.pl.ism.uw.edu.pl/stosunki-miedzynarodowe-  international-relations

STUDIA EDUKACYJNE

STUDIA I MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWOŚCI

STUDIA EUROPEJSKIE

STUDIA MEDIOZNAWCZE http://sm.id.uw.edu.pl/pdf.htm

STUDIA PEDAGOGICZNE

STUDIA PRAWNICZE

STUDIA SOCJOLOGICZNE   ss.czasopisma.pan.pl

STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE

SZKICE HUMANISTYCZNE  http://46.29.21.222/main.php?pg=18&pg2=93

SZKOŁA SPECJALNA  http://www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl/numery.aspx

TERRORYZM

TYGODNIK POWSZECHNY

TYGODNIK PUŁTUSKI

UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE

WIADOMOŚCI HISTORYCZNE

WIEDZA OBRONNA

WPROST

WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ

WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU

ZARZĄDZANIE I EDUKACJA

ZESZYTY NAUKOWE AON

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ
IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA

 

Czasopisma zagraniczne                                                              

     Annales                                                             British Journal 
                                                                          of Political Science  
                        
                                                    


  Cesky Casopis                                                      Foreign Affairs              
   Historycky
                                         

                                                    
 
Historische Zeitschrift                                             Voprosy Istorii