| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów »
   ▪ Samorząd terytorialny (...) - II konferencja naukowa 7.06.2019 r. »
   ▪ Mazowsza Północnego drogi (...) konferencja 24.10.2018 r. »
 
O BIURZE


         Biuro Promocji Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora powstało w grudniu 2002 r. i jest jednostką organizacyjną podlegającą bezpośrednio Rektorowi Uczelni. Od października 2003 r. nasza komórka poszerzyła swoją działalność i nosi nazwę Biuro Promocji i Karier.
      BPiK zajmuje się szeroko pojętą promocją Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Działania podejmowane w tym kierunku sprowadzają się między innymi do:

1.   Przygotowywania i wydawania materiałów reklamowych z uwzględnieniem tłumaczenia na języki obce
      np. rosyjski, angielski, takich jak: foldery, informatory merytoryczne, ulotki reklamowe, gadżety
      reklamowe AH.
2.   Kontaktów z lokalną i ogólnokrajową prasą, radiem i telewizją;
3.   Prowadzenia działalności popularyzatorskiej, informującej o AH i koordynacji działań promocyjnych;
4.   Współpracy z jednostkami organizacyjnymi naszej Uczelni, firmami i instytucjami zewnętrznymi, w tym
      zagranicznymi, w sprawach dotyczących promocji Uczelni;
5.   Współudziału w organizacji imprez uczelnianych;
6.   Kontaktów z podmiotami zewnętrznymi, samorządami terytorialnymi i gospodarczymi, pracodawcami,
      szkołami itp., dla określenia profilu kształcenia i badań prowadzonych przez AH na rzecz regionu;
7.   Nawiązywania kontaktów z innymi uczelniami w sprawach wzajemnej promocji;
8.   Pomocy w obsłudze informacyjnej gości AH i studentów;
9.   Prowadzenia badań dotyczących wizerunku AH;
10. Pozyskiwania sponsorów dla Uczelni;
11. Pozyskiwania do współpracy specjalistów: psychologa, socjologa pracy, tłumaczy, plastyków,
      fotografów, operatorów, językoznawców itp. w sprawach z zakresu doradztwa zawodowego, polityki
      informacyjnej, obsługi imprez, ankietowania studentów i absolwentów, kampanii reklamowych.

       BPiK Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora koncentruje się przede wszystkim na działaniach w obszarach: promocji szkoły oraz promocji zawodowej studentów i absolwentów. Działania te są ze sobą integralnie powiązane w procesie utrwalania pozytywnego wizerunku Uczelni. 
      Głównym zadaniem jednostki jest udzielanie studentom i absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania się po nim tak, aby w jak najkrótszym czasie znaleźli odpowiednie zatrudnienie. Służy ona studentom i absolwentom w wyborze drogi rozwoju zawodowego, prowadzi poradnictwo zawodowe, ułatwia i pomaga w znalezieniu atrakcyjnego i interesującego zajęcia, gromadzi informacje o pracodawcach i aktualnej sytuacji na rynku pracy, zachęca i przygotowuje do uruchomienia własnej działalności gospodarczej. Biuro stara się promować przedsiębiorczość i przygotować absolwentów do zakładania własnych małych przedsiębiorstw. Organizuje szkolenia i kursy w zakresie uruchamiania i prowadzenia firmy.
       Działania Biura nakierowane są przede wszystkim na stymulowanie własnej aktywności młodych ludzi zamierzających zdobyć wymarzoną posadę. Należy uświadamiać im, że poszukiwanie pracy też jest pracą, a nikt nie wykona jej lepiej, staranniej i z większym zaangażowaniem niż oni sami. BPiK jest więc zorientowane na rozwijanie samodzielności studentów i absolwentów w aktywnym i efektywnym poszukiwaniu pracy.
       BPiK realizuje formy aktywizacji studentów i absolwentów poprzez: doradztwo zawodowe, spotkania z pracodawcami, korzystanie z baz danych Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, dostarczanie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji. Zbiera, klasyfikuje i udostępnia oferty pracy, staży i praktyk zawodowych, promuje i wspiera wolontariat (dobrą formę zdobycia doświadczenia zawodowego), prowadzi bazy danych studentów i absolwentów poszukujących pracy, nawiązuje i utrzymuje kontakty z pracodawcami i absolwentami, organizuje staże, szkolenia, podczas których poszukujący pracy zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu autoprezentacji, opracowania dokumentów aplikacyjnych, różnych metod rekrutacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz negocjacji płacowych. Biuro Promocji i Karier promuje i upowszechnia materiały informacyjne zachęcające do uczestnictwa w szkoleniach oraz propagujące aktywne poszukiwanie pracy. Biuro rozsyła również informacje o takich szkoleniach, zajmuje się bezpłatną dystrybucją poradników firm współpracujących, informatorów i magazynów portali działających na rynku pracy.
       W celu określenia własnych kompetencji i predyspozycji do konkretnych zawodów, na tzw. indywidualne konsultacje, do naszego Biura może zgłosić się każdy student. Warunkiem współpracy z nami jest jedynie obowiązek wypełnienia i złożenia kwestionariusza osobowego. Na podstawie tego dokumentu zainteresowana osoba zostaje zarejestrowana w naszej bazie jako kandydat poszukujący stażu, praktyki, pracy stałej itp. Kwestionariusz został skonstruowany w taki sposób, aby przedstawić możliwie jak najszerzej zawodowe predyspozycje kandydata. Jest to konieczne podczas selekcji ofert pracy, stażu i praktyk, które wpływają do nas od konkretnych pracodawców.
       Do dyspozycji studentów i absolwentów AH w BPiK oddana jest także fachowa literatura z zakresu technik aktywnego poszukiwania zatrudnienia, rynku pracy w Polsce i Europie, zgromadzone są także liczne poradniki, podręczniki z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania zasobami ludzkimi itp. – jednym słowem wszystko to co może pomóc w uzyskaniu wymarzonej pracy, uzupełnić wiedzę lub po prostu dostarczyć dodatkowych informacji na interesujące tematy z zakresu rynku pracy, pracodawców i pracowników.
       Dzięki wszystkim inicjatywom podejmowanym przez Biuro Promocji i Karier AH wiele spośród zarejestrowanych w nim osób dziś pracuje.
       Biuro Karier AH widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz zostało wpisane na listę Mazowieckiej Sieci Biur Karier.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, szukasz pracy lub chcesz porozmawiać o sytuacji na rynku pracy odwiedź nasze biuro.

Poradzimy jak napisać CV, list motywacyjny, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej - Ty uzyskasz potrzebne informacje, a my satysfakcję, że możemy pracować dla Ciebie!
Wypełnij kwestionariusz i przyjdź do nas!

Zapraszamy również do współpracy wszystkich pracodawców chętnych zatrudnić, przyjąć na staż bądź praktykę studentów i absolwentów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z naszym Biurem drogą telefoniczną bądź mailową.