Strona główna » Potwierdzanie efektów uczenia się
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Uwaga!

Studentom, którym uznano przedmioty w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się przysługuje zniżka czesnego w wysokości 85 złotych za każdy uznany przedmiot. (Zarządzenie Rektora nr 36/2015).

Uchwała nr 7/2015 Senatu Akademii
z dnia 29 maja 2015 r.

Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się
w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora

 1. W Akademii są potwierdzane efekty uczenia się uzyskane poza systemem studiów.
 2. Potwierdzanie efektów uczenia się jest odpłatne. Wysokość opłaty oraz wzór umowy określa zarządzenie rektora.
 3. Efekty uczenia się uzyskane poza systemem studiów potwierdza Wydziałowa Komisja Weryfikująca Efekty Uczenia się zwaną dalej Wydziałową Komisją.
 4. Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia realizowanego w Akademii.
 5. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:
  1)  osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;
  2)  osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
  3)  osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia.
 6. W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.
 7. Osoba zainteresowana poświadczeniem efektów uczenia się spełniająca warunki określone w pkt. 5 lub w pkt. 6 składa do Wydziałowej Komisji PODANIE wraz z dokumentacją, tj. świadectwa pracy, zaświadczenie o udziale w wolontariacie, zaświadczenia o odbytych praktykach, oświadczenia klientów, poświadczenia kontrahentów, certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów, szkoleń i warsztatów, wyróżnienia i nagrody oraz inne potwierdzające osiągnięte efekty uczenia się sporządzone przez pracodawców, urzędy zatrudnienia bądź inne jednostki.
 8. Wydziałowa Komisja w czasie posiedzenia weryfikuje efekty uczenia się, które wnioskodawca posiada i porównuje z efektami kształcenia na prowadzonym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia, zawartymi w matrycy/macierzy.
 9. Wydziałowa Komisja dokonuje oceny zgromadzonej dokumentacji kierując się swoim doświadczeniem praktycznym oraz wiedzą teoretyczną z obszaru/dziedziny/dyscypliny i poświadcza efekty uczenia się.
 10. Jeżeli przedłożona dokumentacja jest niewystarczająca do podjęcia decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się Wydziałowa Komisja może wezwać pisemnie wnioskodawcę na rozmowę. Z rozmowy sporządza się protokół.
 11. Decyzja pozytywna zawiera wykaz potwierdzonych przez Wydziałową Komisję efektów uczenia się przypisanych dla danego przedmiotu wraz z liczbą punków ECTS.
 12. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć wnioskodawcy nie więcej niż 50% pkt. ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
 13. Od decyzji Wydziałowej Komisji wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 14. Decyzja Uczelnianej Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się jest ostateczna.
 15. Potwierdzanie efektów uczenia się poprzedza proces rekrutacji na studia.
 16. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.