Strona główna » Sprawy studenckie
| A A A
polski english руссҝий
--Regulamin Studiów
--Regulamin Opłat
-- Organizacje studenckie
-- Kodeks Etyki Studentów AH
-- Zajęcia z technologii informacyjnej
 
SPRAWY STUDENCKIE

Ustawa

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


REGULAMIN STUDIÓW, opłaty pobierane od studentów, itp. obowiązujące od 1 października oraz wszelkie akty prawne wydawane przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula dostępne są na stronie

https://afibv-warszawa.ssdip.bip.gov.pl/akty-prawne-afibv/

 

 


 

Regulamin studiów podyplomowych (obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016)

Regulamin seminariów doktorskich (obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016)

zmiany w Regulaminie seminariów doktorskich

 


Zarządzenia Rektora

Wysokość czesnego za cały okres studiów dla studentów rozpoczynających kształcenie w r. ak. 2019/2020

Kwoty wypłat miesięcznych świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

Obowiązek sprawdzania pisemnych prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 na studiach stacjonarnych

Wysokość czesnego za cały okres studiów dla studentów rozpoczynających kształcenie w r. ak. 2018/2019

Zmiany z Zasadach dyplomowania studentów z 2013 r.

Wysokość opłaty za wydanie opisu przedmiotów

Wysokość czesnego za cały okres studiów dla studentów rozpoczynających kształcenie w r. ak. 2017/2018

Zasady przenoszenia zaliczonych zajęć (efektów kształcenia) w przypadku przeniesienia z innej uczelni

Wysokość czesnego za cały okres studiów dla studentów rozpoczynających kształcenie w r. ak. 2016/2017

Zasady pobierania i wysokość opłat za studia i inne usługi edukacyjne

Interpretacja zapisu dotyczącego 50% czesnego - pobierz

Wysokość opłaty za wydanie wyciągu z indeksu

Rozliczenie finansowe w przypadku rezygnacji lub skreślenia ze studiów wraz z wnioskiem o rozliczenie finansowe z Kwesturą 

Wysokość opłaty za wznowienie kształcenia

Obowiązek złożenia przez studenta wypełnionej karty obiegowej w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy studentów

Zasady dyplomowania studentów AH


Komunikaty Rektora

Rozpoczęcie studiów drugiego stopnia w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia